ITA

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย ล่าสุด
MOIT21 5 MOIT21 5.pdf MOIT21 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซต์ (62.65 KB) Admin มี.ค. 2567
MOIT21 4 MOIT21 4.pdf MOIT21 4 ภาพกิจกรรมการประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน (471.18 KB) Admin มี.ค. 2567
MOIT21 3 MOIT21 3.pdf MOIT21 3 ภาพถ่ายการแสดงเจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร (271 KB) Admin มี.ค. 2567
MOIT21 2 MOIT21 2.pdf MOIT21 2 การรายงานการแสดงเจตจำนงสุจริตต่อสาธารณชน (71.12 KB) Admin มี.ค. 2567
MOIT21 1 MOIT21 1.pdf MOIT21 1 ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริต (68.21 KB) Admin มี.ค. 2567
MOIT22 3 MOIT22 3.pdf MOIT22 3 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ (48.16 KB) Admin มี.ค. 2567
MOIT22 2 MOIT22 2.pdf MOIT22 2 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากา (91.63 KB) Admin มี.ค. 2567
MOIT22 1 MOIT22 1.pdf MOIT22 1 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา (56.12 KB) Admin มี.ค. 2567
MOIT20 6 MOIT20 6.pdf MOIT20 6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซต์ (49.68 KB) Admin มี.ค. 2567
MOIT20 5 MOIT20 5.pdf MOIT20 5 ภาพกิจกรรมการประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน (470.67 KB) Admin มี.ค. 2567
MOIT20 4 MOIT20 4.pdf MOIT20 4 รายงานการอบรมให้ความรู้ฯ (46.33 KB) Admin มี.ค. 2567
MOIT20 3 MOIT20 3.pdf MOIT20 3 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้ (42.5 KB) Admin มี.ค. 2567
MOIT20 1.2 MOIT20 1.2.pdf MOIT20 1.2 โครงการ (64.51 KB) Admin มี.ค. 2567
MOIT20 1.1 MOIT20 1.1.pdf MOIT20 1.1 (68.76 KB) Admin มี.ค. 2567
MOIT192 3 MOIT192 3.pdf MOIT192 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซต์ ปี 67 (72.55 KB) Admin มี.ค. 2567
MOIT192 2 MOIT192 2.jpg มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่พิมพ์ (Print) จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.) ตามตัวอย่างหน้า 110 (216.22 KB) Admin มี.ค. 2567
MOIT192 1 MOIT192 1.pdf บันทึกข้อความ_เสนอผู้บริหารขออนุญาตเผย เรี่ยไร (71.62 KB) Admin มี.ค. 2567
MOIT172 5 MOIT172 5.pdf MOIT172 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซต์ ปี 67 (65.6 KB) Admin มี.ค. 2567
MOIT172 4 MOIT172 4.pdf MOIT172 4 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ ปี 67 (162.4 KB) Admin มี.ค. 2567
MOIT172 2 MOIT172 2.pdf MOIT172 2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 67 (68.91 KB) Admin มี.ค. 2567
^